Aan­mel­den

Wacht­tijd

Momen­teel is de wacht­tijd 3 tot 4 weken.

Om aan te kunnen melden bij Inspire and Moti­va­te heeft u een ver­wijs­brief en een inge­vuld aan­meld­for­mu­lier nodig.

Ver­wijs­brief

De instan­ties die recht­streeks naar ons kunnen ver­wij­zen zijn;

  • De huis­arts (met een ver­wijs­brief waarin ook de zwaarte via een zorg­toe­wij­zing matrix wordt aangegeven).
  • Jeugd en gezins­coach van de gemeen­te (via de aanmeldformulier)
  • Jeugd­be­scher­mers (via de aanmeldformulier)
  • Gecer­ti­fi­ceer­de instel­ling (via de aanmeldformulier)

Je kunt de aan­meld­for­mu­lier uplo­a­den via deze pagina. Na ont­vangst van je gege­vens zullen wij contact met je opnemen. Bij een ver­wijs­brief via de huis­arts zullen wij de IBP aan­vra­gen bij de gemeen­te. Bij de aan­mel­din­gen via de Jeugd en gezins­coach, Jeugd­be­scher­mer of een gecer­ti­fi­ceer­de instel­ling zullen zij de beschik­king zelf afgeven.

Aan­mel­den

Voor een aan­mel­ding bij Inspire and Moti­va­te vragen wij u om de aan­meld­for­mu­lier in te vullen.

Het aan­meld­for­mu­lier bestaat uit twee onderdelen;

  • infor­ma­tie van ouders/verzorgers
  • infor­ma­tie door de ver­wij­zer (ver­wij­zer kan ook een eigen ver­wijs­brief opsturen)

Down­load het aan­meld­for­mu­lier met onder­staan­de knop.

Als alle gege­vens com­pleet zijn, kunt u de aan­mel­ding vol­tooi­en door onder­staan­de con­tact­for­mu­lier in te vullen en daar het door jou inge­vul­de aan­meld­for­mu­lier te uploaden.

Ver­vol­gens zullen wij een zorg­toe­wij­zing aan­vra­gen bij uw gemeen­te (bij een huis­art­sen­ver­wij­zing). Als de zorg­toe­wij­zing binnen is, nemen wij tele­fo­nisch contact met u op voor een eerste ken­nis­ma­kings­ge­sprek. En bij een aan­mel­ding via de Jeugd en Gezins­coach, Jeugd­be­scher­mer of Gecer­ti­fi­ceer­de instel­ling, zullen wij de aan­mel­ding afstem­men met de ver­wij­zer en na ont­vangst van de beschik­king zullen wij contact opnemen voor een eerste kennismakingsgesprek.

Voor meer infor­ma­tie over de aan­meld­pro­ce­du­re kunt u contact opnemen met ons; T 0614332706 — 0614332701

Let op: Inspire and Moti­va­te heeft op dit moment con­tract met de vol­gen­de gemeen­tes; Alkmaar, Heiloo, Bergen, Heer­hugo­waard, Cas­tri­cum, Uit­geest en Langedijk.

Huis­arts­ver­wij­zing

Voor een huis­art­sen­ver­wij­zing hebben wij een ver­wijs­brief nodig van uw huis­arts. Het is belang­rijk dat in de ver­wij­zing de IBP Matrix is inge­vuld. (zie aan­meld­for­mu­lier voor de zorg­toe­wij­zing Matrix).

Bezoe­ken: 599