Over Inspire & Motivate

VISIE

De jeugd is de toe­komst! Dat is onze visie en met Inspire & Moti­va­tie willen wij hier een bij­dra­ge aan leveren door de juiste coa­ching te bieden aan jon­ge­ren die dat nodig hebben. Jon­ge­ren die door psy­chi­sche of gedrags­pro­ble­men dreigen uit te vallen op het gebied van school, werk, stage of dage­lijk­se bezigheden.

Missie

Wat wij met de jon­ge­ren willen bereiken:

  • Veilige, pret­ti­ge en leef­ba­re leef­om­ge­ving, minder over­last en meer pro-sociaal gedrag
  • Ver­gro­ten van posi­tief zelf­beeld en zelfvertrouwen
  • Con­tact­her­stel met naasten
  • Inte­gra­tie arbeidsproces
  • Minder school­uit­val en schoolverlaters
  • Ver­gro­ten van maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid bij de jon­ge­ren en toe­lei­ding naar par­ti­ci­pa­tie in de samenleving

Dit willen wij berei­ken door jon­ge­ren­coa­ches in te zetten, in com­bi­na­tie met de juiste ingre­di­ën­ten zoals 1‑op‑1 coa­ching, emo­tie­re­gu­la­tie, kick­bok­sen, en ouderbegeleiding.

Kern­waar­den van Inspire & Motivate:

Inspi­reer

Moti­veer

Inte­greer

Resul­taat

Kame­raad­schap

Plezier en betrokkenheid

Wie zijn wij

Funda Okman

Mede-eige­naar Inspire & Moti­va­te | Sys­teem­the­ra­peut / Psychotherapeut

In mijn werk kwam ik indi­rect in aan­ra­king met jon­ge­ren. Ik heb voor­na­me­lijk gewerkt met ouders van de jon­ge­ren waar we nu de coa­ching voor hebben opgezet. Dit maakt dat ik een andere kijk heb gekre­gen op de pro­ble­ma­tiek. Name­lijk die van ouders en ver­zor­gers, die meestal een cru­ci­a­le rol spelen in de levens van de jon­ge­ren. En ook ik heb vanuit mijn cultuur, normen en waarden die mij zijn aan­ge­leerd, gezien hoe belang­rijk het is om als een jongere die volop aan het ont­wik­ke­len is en vooral aan het ont­dek­ken, dat je dit op een veilige manier en in een fijne omge­ving moet doen. Dit kan zelfs starten op het moment dat er één iemand naast je staat en je hierin de weg laat zien. Hier­door krijg je als kind weer ver­trou­wen in jezelf, en je weet dat je kan terug­val­len op iemand die naast je staat.

Meral Okman

Mede-eige­naar Inspire & Moti­va­te | Peda­goog / Systeemtherapeut

Wat mij zoal inspi­reert in het werken met jon­ge­ren is dat er nog zoveel te halen valt. Er zijn nog zoveel kansen die voor hen liggen, alleen moeten ze die zien en oprapen. Ik krijg iedere keer weer bomvol energie als ik zie dat een jongere de kans grijpt en iets van zijn leven maakt. En vooral begint te geloven in zichzelf.

Vanuit mijn ach­ter­grond, familie, tra­di­ties, normen en waarden, cultuur heb ik geleerd hoe belang­rijk het is om dingen “samen” te kunnen doen. En juist op de momen­ten dat het moei­lijk is, is het nog belang­rij­ker om een steu­nend netwerk om je heen te bouwen. Ik heb geleerd dat dat netwerk erg waar­de­vol is en belang­rijk om bepaal­de patro­nen te door­bre­ken. En het start alle­maal met iemand naast je die in je gaat geloven, waar­door jij ook weer in jezelf gaat geloven.

Sandro Staal

Jon­ge­ren­coach

De mens, onder­lin­ge banden, groepen en gedra­gin­gen hebben mij altijd geïn­spi­reerd. Dit heb ik tot uiting laten komen tijdens mijn oplei­ding tot bewe­gings­agoog en Bacheloro­p­lei­ding Social Work. Hierbij heb ik, net als bij ver­schil­len­de werk­om­ge­vin­gen veel erva­ring op gedaan. In mijn leven ben ik op veel ver­schil­len­de plekken geweest, met mensen en cul­tu­ren. Voor mij is ieder mens uniek. Uniek met een mooi eigen karak­ter, per­soon­lijk­heid, stijl en kracht. Voor mij is niks gek of vreemd, omdat ik de over­tui­ging heb dat alles gebeurd of gevormd is vanuit redenen en een­ie­der iets op eigen unieke manier voelt en ervaart.

Een jongere is in de bloei van zijn of haar leven bezig met het creëren en het ont­dek­ken van deze eigen per­soon­lijk­heid. Helaas zijn er soms gebeur­te­nis­sen of omstan­dig­he­den waar­door dit lastig is. Mijn drijf­veer is om te onder­steu­nen bij het (terug) vinden van de eigen kracht zodat het vanuit eigen unieke per­soon­lijk­heid verder kan ont­dek­ken en creëren samen met de per­so­nen om hen heen. Het is niet altijd gemak­ke­lijk, maar ik geloof niet dat iets niet moge­lijk is, het woord onmo­ge­lijk past dan ook niet in mijn woor­den­boek. Vanuit deze visie zal ik vanuit mijn rust, erva­ring, empa­thie, inle­vings­ver­mo­gen en passie onder­steu­ning bieden.

Rojda Boral

Jon­ge­ren­coach

Tijdens mijn oplei­ding SPH aan de Hoge­school van Amster­dam ben ik in aan­mer­king gekomen met het werk­veld. Door mijn oplei­ding en gevolg­de stages heb ik veel erva­ring met ver­schil­len­de doel­groe­pen en de bij­be­ho­ren­de pro­ble­ma­tie­ken. Naast hun soms te zware rugzak kan het zijn dat een jongere uit een mul­ti­pro­bleem­ge­zin komt. Dit houdt in dat je reke­ning moet houden met ver­schil­len­de fac­to­ren. Zo denk ik dat het contact met het gezin en een sociaal netwerk heel belang­rijk is, zodat wanneer de jongere de nodige hulp heeft gehad, zich weer veilig kan voelen met familie om zich heen en/of een sociaal netwerk die de jongere steunt.

Verder vind ik het belang­rijk om naast de jon­ge­ren te staan om ze zo goed moge­lijk te kunnen begrij­pen. Dit past ook bij de visie en missie van Inspire & Moti­va­te, waar­door ik veel ver­trou­wen heb in de aanpak die wij hanteren.

Gulay Ozturk

Jon­ge­ren­coach

Tijdens mijn oplei­ding MWD aan de Hoge­school van Amster­dam ben ik in aan­ra­king gekomen met ver­schil­len­de doel­groe­pen. Het werken met jon­ge­ren is mij het meeste bij­ge­ble­ven, omdat er nog zoveel te behalen valt. Het spreekt mij aan om de jon­ge­ren te inspi­re­ren en te moti­ve­ren om tot hun eigen kwa­li­tei­ten te komen en deze te ver­gro­ten zodat zij weer verder kunnen in het leven.

Ik probeer in mijn werk een luis­te­ren­de oor te zijn voor de jon­ge­ren, moti­ve­rend en pro­bleem­op­los­send te werk te gaan. Maar vooral met hen te onder­zoe­ken wat zij nodig hebben om aan hun toe­komst te werken en de obsta­kels in hun leven aan te gaan.

Charel Jil­der­da

Jon­ge­ren­coach

Tijdens mijn periode in het bui­ten­land is mijn passie voor het werken met jon­ge­ren echt begon­nen. Ik merkte al heel snel dat ik hier verder mee wilde gaan. Eenmaal terug in Neder­land ben ik begon­nen aan mijn oplei­ding Sociaal Peda­go­gisch Mede­wer­ker Jeugd­zorg. Ik heb meer­de­re stages gelopen bij ver­schil­len­de doel­groe­pen. Het ambu­lant bege­lei­den van jon­ge­ren trok mij ont­zet­tend aan. Hier heb ik veel erva­ring opge­daan en ben ik uit­ein­de­lijk bij Inspire & Moti­va­te uitgekomen.

Arjen Rein­ders

Jon­ge­ren­coach

Na ruim 14 jaar gewerkt te hebben bij ver­schil­len­de jeugd­hulp orga­ni­sa­ties, daar erva­ring opge­daan in ver­schil­len facet­ten van het werk­veld, kwam ik in contact met Inspire and Motivate.

De com­bi­na­tie van coa­ching, sport en the­ra­pie is wat mij aan­sprak. Daar­door voelde ik mij al snel ver­bon­den met de visie van Inspire and Motivate. 

Ik gebruik mijn erva­ring om jon­ge­ren te helpen en sti­mu­leer ze om van mijn erva­rin­gen te leren. Tevens jon­ge­ren uit­da­gen om hun eigen grenzen op te zoeken, doelen te stellen en hieraan te werken. Dit bete­kent voor de jongere uiter­aard om soms tot het uiter­ste te gaan. De kunst is om naast de jongere te staan en hen te inspi­re­ren en te motiveren! 

Betul Kalkan

Jon­ge­ren­coach

Tijdens mijn erva­ring als au pair in Amerika ben ik er ach­ter­ge­ko­men waar mijn passie ligt: name­lijk jon­ge­ren. Ik heb mogen ervaren hoe het is om een soort voor­beeld­func­tie te mogen zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik de studie Social Work ben gaan doen op de Hoge­school van Amster­dam. Tijdens mijn studie heb ik nog­maals de beves­ti­ging gehad dat ik de juiste studie heb gekozen. In de prak­tijk heb ik geleerd hoe ik onder andere met veel geduld, inle­vings­ver­mo­gen en humor naast de jon­ge­ren kan staan. Dit pas ik dan ook graag toe bij Inspire&Motivate.

Ver­trou­wens­per­soon AKJ

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en ver­zor­gers die te maken hebben met de jeugd­hulp, hebben recht op een onaf­han­ke­lij­ke ver­trou­wens­per­soon. Daar­voor kunnen zij terecht bij het AKJ – ver­trou­wens­per­so­nen in de jeugd­hulp. Onder­steu­ning door de ver­trou­wens­per­soon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelf­stan­di­ge stich­ting, de ver­trou­wens­per­so­nen zijn niet in dienst van Inspire & Motivate

Wat kan de ver­trou­wens­per­soon voor jou doen?

Het kan gebeu­ren dat je onte­vre­den bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met Inspire & Moti­va­te, neem dan contact op met een ver­trou­wens­per­soon van het AKJ. Aller­eerst luis­te­ren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de ver­trou­wens­per­soon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij infor­meert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de ver­trou­wens­per­soon je onder­steu­nen bij het opstel­len van een klacht­brief en bij een gesprek met Inspire & Motivate

Zo bereik je het AKJ

• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een ver­trou­wens­per­soon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m don­der­dag van 16.00–20.00 uur en op vrijdag van 15.00–17.00 uur.

Klacht/Geschil melden

Stap 1: Bespreek je klacht

Het is fijn wanneer het contact met ons des­kun­dig en aan­ge­naam ver­loopt. Maar dat is helaas niet altijd van­zelf­spre­kend. Het kan voor­ko­men dat je niet tevre­den bent over de Bent u ergens onte­vre­den over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplos­sing.

Stap 2: Schakel de klach­ten­func­ti­o­na­ris in

Wilt of kunt u de klacht niet bespreek­baar maken met ons, of wenst u onaf­han­ke­lij­ke onder­steu­ning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klach­ten­por­taal Zorg. Klach­ten­por­taal Zorg is een externe orga­ni­sa­tie waar we zijn aan­ge­slo­ten om onvrede en klach­ten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opge­stuurd, dan beoor­deelt Klach­ten­por­taal Zorg of deze voldoet aan de voor­waar­den deze in behan­de­ling te nemen en welke pro­ce­du­re erbij past. Als er infor­ma­tie ont­breekt of ondui­de­lijk is, nemen zij contact met u op om het vol­le­dig te maken en ervoor te zorgen dat de klach­ten­pro­ce­du­re goed opge­start wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situ­a­tie waar u onte­vre­den over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klach­ten­por­taal Zorg. U start dan nog geen pro­ce­du­re op.

Geef uw klacht door met het klach­ten­for­mu­lier op de website van Klach­ten­por­taal Zorg. U kunt ook een e‑mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klach­ten­pro­ce­du­re voor u geldt? Ook daar kan Klach­ten­por­taal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplos­sen van onvrede en klach­ten.

Stap 3: Dien een geschil in bij de geschilleninstantie

Mocht je er samen met de klach­ten­func­ti­o­na­ris niet uit­ko­men, dan kan je een klacht als geschil voor­leg­gen aan de geschil­len­in­stan­tie. Lees meer hier­over op:

www.geschillencommissiekpz.nl

Inspire & Moti­va­te is SKJ en BIG geregistreerd

Bezoe­ken: 1524