Tra­jec­ten

Inspire & Moti­va­te biedt jon­ge­ren een uniek inten­sief coa­ching traject aan dat zich richt op mentale en fysieke gezondheid.

1 op 1 coaching

Jouw coach biedt jou tijdens 1‑op-1-gesprek­ken een luis­te­rend oor, pro­beert samen met jou te kijken naar je situ­a­tie en waar je tegen­aan loopt.

Kick­bok­sen

Vaak hangen emo­ti­o­ne­le en gedrags­pro­ble­men samen met een onge­zon­de leef­stijl. Daarom willen wij jou helpen zowel fysiek als mentaal sterker te worden.

Emotie regu­la­tie

Tijdens de coa­ching leer je meer con­tro­le krijgen over jouw emoties. Je emoties, gedach­ten en gedrag beïn­vloe­den elkaar. Op veel vlakken is het belang­rijk om je emoties onder con­tro­le te kunnen houden.

Ouder­be­ge­lei­ding

In ‘ouder­be­ge­lei­ding’ krijgen ouders onder­steu­ning bij en advies over het omgaan met de pro­ble­ma­tiek van hun kind(eren).

1 op 1 coaching

Jouw coach biedt jou tijdens 1‑op-1-gesprek­ken een luis­te­rend oor, pro­beert samen met jou te kijken naar je situ­a­tie en waar je tegen­aan loopt. Door te praten kun jij je gedach­ten op een rijtje krijgen, en jezelf en/of je omge­ving beter begrij­pen. Samen kijken jullie naar het ritme en de struc­tuur in je leven, wat helpt en wat anders kan. Wat kan ervoor zorgen dat jij je leven weer op de rit krijgt, dat je weer mee­draait in de samen­le­ving, en je weer goed in je vel voelt? De gesprek­ken die je voert zijn ver­trou­we­lijk. Je start met een ken­nis­ma­kings­ge­sprek met je coach en stelt samen tra­ject­doe­len vast. Je maakt samen met je coach afspra­ken over je eigen per­soon­lijk op maat gemaak­te traject. In het ver­leng­de van jouw traject kan ook steun worden geboden aan je ouders/opvoeders.

Kick­bok­sen

Kick­bok­sen als uit­laat­klep
Vaak hangen emo­ti­o­ne­le en gedrags­pro­ble­men samen met een onge­zon­de leef­stijl. Daarom willen wij jou helpen zowel fysiek als mentaal sterker te worden. Wij hebben gekozen voor kick­bok­sen als hulp­mid­del om onder andere je zelf­ver­trou­wen en een posi­tief zelf­beeld terug te kunnen winnen.

Tijdens de trai­ning word je iedere keer uit­ge­daagd in je grenzen, en je zult zien dat je de kracht beheerst om je grenzen te ver­leg­gen. Alles wat je leert tijdens het kick­bok­sen zul je eigen maken in je dage­lijk­se leven. Denk aan je thuis­si­tu­a­tie, waarin je ook dis­ci­pli­ne nodig hebt, respect hebt voor je leef­om­ge­ving en afspra­ken kunt maken met je ouders/verzorgers. En dit geldt ook op andere gebie­den in je leven zoals omgang met je vrien­den, je werk­si­tu­a­tie of school­si­tu­a­tie. Kick­bok­sen is tege­lij­ker­tijd een uit­laat­klep, je kunt er je agres­sie en andere emoties in kwijt. Dit zal ervoor zorgen dat je meer rust gaat vinden in jezelf en je leven.

Emo­tie­re­gu­la­tie

Tijdens de coa­ching leer je meer con­tro­le krijgen over jouw emoties. Je emoties, gedach­ten en gedrag beïn­vloe­den elkaar. Op veel vlakken is het belang­rijk om je emoties onder con­tro­le te kunnen houden. Wanneer je een moei­lij­ke periode door­maakt, ben je vaak gevoe­li­ger voor prik­kels en kunnen je emoties hoog oplopen. Hier­door kun je soms gedrag ver­to­nen, zoals zelf­be­scha­di­ging, uit­bar­stin­gen, of verlies van impuls­con­tro­le. Tijdens de coa­ching leer en oefen je vaar­dig­he­den om beter met je emoties om te gaan. Dit is een vast onder­deel van de coa­ching die je krijgt.

Ouder­be­ge­lei­ding

In ‘ouder­be­ge­lei­ding’ krijgen ouders onder­steu­ning bij en advies over het omgaan met de pro­ble­ma­tiek van hun kind(eren). Aan de ene kant helpen we ouders meer inzicht krijgen in het gedrag van hun kind(eren), aan de andere kant helpen we ze hun rol als ouder/opvoeder dui­de­lijk te krijgen. Samen kijken we naar de draag­kracht van jullie als systeem. En wanneer het nodig is, ver­gro­ten we deze en zetten we deze in op de gebie­den waar jullie als systeem tegen­aan lopen.

Pro­ce­du­re

Wij hechten veel belang aan samen­wer­king met de betrok­ken instan­ties. Samen weten we meer, en is er beter zicht op wat er nodig is.

Intake

De intake wordt gedaan door de behan­de­la­ren.
Er wordt gekeken of de jongere in aan­mer­king komt voor de coa­ching­tra­ject en hoe het traject eruit gaat zien om zoveel moge­lijk aan te kunnen sluiten bij de hulp­vraag.
Tijdens de intake worden de behan­del­doe­len in kaart gebracht en maak je afspra­ken over je traject. 

Coa­ching­tra­ject

Ieder coa­chingstra­ject wordt op maat in elkaar gezet, dit bete­kend dat jij samen met je coach en je ouders/verzorgers een plan maakt waar je aan gaat werken en hoe je hier aan gaat werken.

Eva­lu­a­tie

Iedere 12 weken is er een eva­lu­a­tie moment met alle betrok­ke­nen om de behan­del­doe­len te eva­lu­e­ren en even­tu­eel aan te passen.

Cri­te­ria voor deelname

Inspire & Moti­va­te coacht jon­ge­ren met een ver­schei­den­heid aan stoor­nis­sen en pro­bleem­ge­drag. Hierbij valt te denken aan de vol­gen­de problematiek:

 • Gedrags­pro­ble­men
 • Depres­sie
 • ADD & ADHD
 • Stem­mings­wis­se­lin­gen
 • Pro­ble­ma­tisch alcohol en/of drugsgebruik
 • ODD
 • Impuls­con­tro­le­ver­lies
 • Angst en paniek

Naast de 1‑op‑1 coa­ching wordt er gesport in een groep en emo­tie­re­gu­la­tie trai­ning gegeven tijdens de coa­ching. Hier­voor is het belang­rijk dat er aan een aantal voor­waar­den wordt voldaan:

 • Enige mate van zelfbeheersing
 • Bereid­heid tot verandering

Contra-indi­ca­ties:

 • Afhan­ke­lijk­heid van drugs en/of alcohol
 • Onbe­han­del­de psychose
 • Acute suï­ci­da­li­teit
 • Dis­so­ci­a­tie­ve stoornis

Tijdens de intake bepalen we of het coa­ching­tra­ject geschikt is voor jouw hulpvraag.

Weer­ga­ven: 1385