Jon­ge­ren­coach, ZZP/Freelance (24 uur)

Over Inspire & Moti­va­te
Inspire and Moti­va­te zet zich in voor jon­ge­ren in de leef­tijd van 12 t/m 21 jaar. Wij bieden coa­chingstra­jec­ten op maat aan, waarbij de jon­ge­ren samen met hun coaches werken aan de doelen die ze hebben opge­steld. Ons aanbod bestaat uit 1 op 1 coa­ching, ouder­be­ge­lei­ding en sport als emo­tie­re­gu­la­tie (kick­bok­sen). Wij werken met een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re team van zorg­spe­ci­a­lis­ten, erva­rings­des­kun­di­gen en jon­ge­ren­coa­ches. Op dit moment is er ruimte voor uit­brei­ding in ons team en daarom zijn we op korte termijn op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen ver­ster­ken als:

Jon­ge­ren­coach, ZZP/Freelance (24 uur)

Wat houdt je werk in?
Je brengt samen met de jeug­di­ge en hun systeem de hulp­vraag in kaart. Hierna werk je met de jongere en het systeem aan hun behan­del­doe­len op basis van onze out­re­a­chend aanpak, waarbij huis­be­zoe­ken een belang­rijk onder­deel zijn. Je hebt een voor­beeld­func­tie en weet hoe je jon­ge­ren op een posi­tie­ve manier kunt inspi­re­ren en moti­ve­ren. Je bent  iemand waarmee de jongere een klik heeft, maar je bent ook in staat om feed­back te geven.

Je kijkt samen met de jongere wat hij of zij nodig heeft om weer vooruit te komen. Welke kwa­li­tei­ten en vaar­dig­he­den er aan­we­zig zijn en hoe je de jon­ge­ren kunt coachen om deze weer in te zetten. Samen zet je een traject uit waarin je toe­werkt naar nor­ma­li­se­ren. Je ver­sterkt hun com­pe­ten­ties en prak­ti­sche vaar­dig­he­den die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Zo krijgen ze hun leven weer op de rit.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

 • Je werkt sys­te­misch en betrekt ouders en/of ver­zor­gers en het netwerk bij het traject en de coaching;
 • Je brengt de hulp­vraag in kaart, stelt behan­del­plan­nen op en coör­di­neert de behandeling;
 • Je doet aan 1 op 1 coa­ching, maar neemt ook samen met je jongere deel aan de groeps­trai­nin­gen (kick­bok­sen);
 • Je draagt zorg voor een inte­gra­le aanpak, samen met de netwerkpartners;
 • Je orga­ni­seert acti­vi­tei­ten (bij­voor­beeld sport en uitstapjes);

Je zorgt voor een goede ver­slag­leg­ging en houdt je agenda bij.

Wat bieden wij jou?

 • Goede sala­ri­ë­ring
 • Oplei­din­gen en trainingen
 • De moge­lijk­heid je uren flexi­bel in te delen
 • Ruimte om te groeien in je functie, onder­steund door gedragswetenschappers
 • Een team dat altijd voor jou en je jongere klaarstaat

Deze functie vereist van jou:

 • Mini­maal afge­ron­de MBO 4 of HBO oplei­ding in een pas­sen­de richting
 • SKJ regi­stra­tie (vereist, of je bent in staat om je SKJ te registreren)
 • Kennis en erva­ring met de doelgroep
 • Ruime erva­ring met het coachen van jon­ge­ren met gedrags­pro­ble­men en psy­chi­a­tri­sche problematiek
 • Een sta­bie­le, gezonde leef­stijl om je voor­beeld­rol te kunnen vervullen
 • Zowel zelf­stan­dig als in team­ver­band goed kunnen functioneren
 • Oog voor en affi­ni­teit met ver­schil­len­de culturen
 • Affi­ni­teit met sport

Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Flexi­bel
 • Resul­taat­ge­richt
 • Coa­chend
 • Com­mu­ni­ca­tief vaardig

Wat bieden wij jou?

 • Goede sala­ri­ë­ring
 • Oplei­din­gen en trainingen
 • De moge­lijk­heid je uren flexi­bel in te delen
 • Ruimte om te groeien in je functie, onder­steund door gedragswetenschappers
 • Een team dat altijd voor jou en je jongere klaarstaat

Geïn­te­res­seerd?

Stuur een mail met een moti­va­tie­brief en CV naar info@inspireandmotivate.nl

Website: www.inspireandmotivate.nl
Part­ti­me uren: 24 per week
Dead­line sol­li­ci­ta­ties: 01-05-2023
Ver­wach­te start­da­tum: in overleg
Soort dienst­ver­band: Freelance/ZZP

Bezoe­ken: 1968