PRI­VA­CYSTA­TE­MENT INSPIRE AND MOTIVATE

Inspire and Moti­va­te is geves­tigd te Alkmaar en inge­schre­ven bij de Kamer van Koop­han­del onder nummer 73286001, hecht belang aan de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens. Dit pri­va­cysta­te­ment legt uit hoe Inspire and Moti­va­te met infor­ma­tie over een geï­den­ti­fi­ceer­de of iden­ti­fi­ceer­ba­re natuur­lij­ke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (Avg).

 1.   Toepassing

Dit pri­va­cysta­te­ment is van toe­pas­sing op de vol­gen­de cate­go­rie­ën natuur­lij­ke per­so­nen van wie    Inspire and Moti­va­te per­soons­ge­ge­vens verwerkt:

 1. (poten­ti­ë­le) patiënten;
 2. bezoe­kers Inspire and Motivate;
 3. bezoe­kers van inspireandmotivate.nl;
 4. deel­ne­mers aan bij­een­kom­sten van Inspire and Motivate;
 5. sol­li­ci­tan­ten;
 6. alle overige per­so­nen die met Inspire and Moti­va­te contact opnemen of van wie Inspire and Moti­va­te  per­soons­ge­ge­vens ver­werkt, met uit­zon­de­ring van haar medewerkers.
 1.   Ver­wer­king van persoonsgegevens

Inspire and Moti­va­te ver­werkt per­soons­ge­ge­vens die:

 1. een betrok­ke­ne zelf per­soon­lijk (tijdens een bespre­king of bij­een­komst), tele­fo­nisch, of digi­taal (via e‑mail of web­for­mu­lie­ren op de website) heeft ver­strekt, zoals con­tact­ge­ge­vens of andere persoonsgegevens;
 2. met toe­stem­ming van de betrok­ke­ne worden opge­vraagd bij andere hulp­ver­le­ners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrok­ke­ne aan de website van Inspire and Moti­va­te zijn gege­ne­reerd, zoals het IP-adres, het surf­ge­drag op de website (zoals gege­vens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt gena­vi­geerd) en op welke onder­de­len daarvan de betrok­ke­ne klikt;
 1.   Doel­ein­den verwerking

Inspire and Moti­va­te ver­werkt per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doeleinden:

 1. het uit­voe­ren van Tra­jec­to­ver­een­komst en de decla­ra­tie voor ver­rich­te werkzaamheden;
 2. het onder­hou­den van contact, door uit­no­di­gin­gen voor bij­een­kom­sten en infor­ma­tie waar een betrok­ke­ne zelf om heeft gevraagd;
 3. het ver­be­te­ren van de website inspireandmotivate.nl ;
 4. het bij­hou­den van gebrui­kers­sta­tis­tie­ken. Gebrui­kers­sta­tis­tie­ken van de website voor­zien in infor­ma­tie over de aan­tal­len bezoe­kers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klik­ge­drag. Het gaat om gene­rie­ke rap­por­ta­ges, die niet her­leid­baar zijn tot indi­vi­du­e­le bezoekers;
 5. het bewaken en het bescher­men van ver­trou­we­lij­ke gegevens.
 1.   Rechtsgrond

Inspire and Moti­va­te ver­werkt per­soons­ge­ge­vens op basis van één van de vol­gen­de rechtsgronden:

 1. toe­stem­ming van de betrok­ke­ne. Deze toe­stem­ming kan altijd weer worden inge­trok­ken, zonder dat dit afbreuk doet aan de recht­ma­tig­heid van de ver­wer­king op basis van de toe­stem­ming vóór de intrekking;
 2. uit­voe­ring van ‑of met het oog op- het sluiten van een Tra­jec­to­ver­een­komst, waar­on­der ook het decla­re­ren aan derden, zoals de gemeen­te e.d.;
 3. een wet­te­lij­ke ver­plich­ting, zoals bij­voor­beeld de ver­plich­ting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerecht­vaar­digd belang, zoals het gebruik van con­tact­ge­ge­vens voor het uit­no­di­gen voor een bijeenkomst.
 1.   Verwerkers

Inspire and Moti­va­te kan voor het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens dienst­ver­le­ners (ver­wer­kers) inscha­ke­len die uit­slui­tend volgens instruc­ties van Inspire and Moti­va­te  per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken. Inspire and Moti­va­te sluit met ver­wer­kers een ver­wer­kers­over­een­komst die voldoet aan de eisen die de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (Avg) daaraan stelt.

 1.   Per­soons­ge­ge­vens delen met derden

Inspire and Moti­va­te deelt per­soons­ge­ge­vens met derden, als dat in het kader van de coa­ching (bij­voor­beeld een ver­wij­zing) is aan­ge­we­zen of voor het voldoen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting nodig is. Inspire and Moti­va­te deelt geen per­soons­ge­ge­vens met derden voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den, tenzij bij­een­kom­sten samen met een andere orga­ni­sa­tie worden geor­ga­ni­seerd. In dat geval worden uit­slui­tend nood­za­ke­lij­ke con­tact­ge­ge­vens gedeeld.

 1.   Door­gif­te buiten de EER

Inspire and Moti­va­te geeft in begin­sel geen per­soons­ge­ge­vens door aan landen buiten de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruimte (EER). Indien dit toch nood­za­ke­lijk mocht zijn, draagt Inspire and Moti­va­te ervoor zorg dat de door­gif­te alleen plaats­vindt als de Euro­pe­se Com­mis­sie heeft aan­ge­ge­ven dat het betref­fen­de land een passend bescher­mings­ni­veau biedt of als sprake is van pas­sen­de waar­bor­gen in de zin van de Alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (Avg).

 1.   Bewaren van gegevens

Inspire and Moti­va­te  bewaart per­soons­ge­ge­vens niet langer dan nodig is.
Inspire and Moti­va­te han­teert in begin­sel de vol­gen­de bewaartermijnen:

 1. gege­vens: ten minste 15 jaar na het einde van de Trajectovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gege­vens: 7 jaar na vast­leg­ging van de gegevens;
 3. gege­vens van mede­wer­kers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gege­vens: 5 jaar na uit­dienst­tre­ding res­pec­tie­ve­lijk na het einde van de over­een­komst van opdracht;
 4. gege­vens van sol­li­ci­tan­ten: 6 maanden na afron­ding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoe­kers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot ver­nie­ti­ging zal worden overgegaan.
 1.   Wij­zi­gin­gen privacystatement

Inspire and Moti­va­te kan dit pri­va­cysta­te­ment altijd wij­zi­gen. Een actuele versie van het pri­va­cysta­te­ment wordt op de website van Inspire and Moti­va­te gepu­bli­ceerd. Het is ver­stan­dig dit pri­va­cysta­te­ment regel­ma­tig te raad­ple­gen, zodat u bekend bent met even­tu­e­le wijzigingen.

 1.   Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Inspire and Moti­va­te te ver­zoe­ken per­soons­ge­ge­vens in te zien, te rec­ti­fi­ce­ren, te ver­wij­de­ren, over te dragen, de ver­wer­king te beper­ken en tegen de ver­wer­king bezwaar te maken. Hier­over kunt u contact opnemen met Inspire and Moti­va­te door een e‑mailbericht te sturen naar info@inspireandmotivate.nl

Ook bij vragen of klach­ten over de wijze waarop Inspire and Moti­va­te  per­soons­ge­ge­vens ver­werkt, kunt u contact opnemen met Inspire and Moti­va­te door een e‑mailbericht te sturen naar info@inspireandmotivate.nl Een klacht trach­ten wij naar tevre­den­heid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens (AP).

Weer­ga­ven: 49