Inspire & Motivate

JON­GE­REN­COA­CHING OP HIGH LEVEL!

Coa­ching, sport en therapie

Bij Inspire & Moti­va­te com­bi­ne­ren wij coa­ching, sport en the­ra­pie waarbij jij samen met je systeem cen­traal staat. Hierbij zetten we met elkaar in op ‘empo­wer­ment’. Door deze com­bi­na­tie, zul je merken dat je klach­ten afneemt, je sociaal gedrag ver­be­terd, maar ook je fysieke fitheid, gees­te­lij­ke welzijn en zelf­res­pect toe zal nemen.

Het coa­ching traject

Inspire & Moti­va­te is een inten­sie­ve ambu­lan­te coa­ching traject voor jon­ge­ren in de leef­tijd van 12 t/m 18 jaar (met ver­leng­de jeugd­hulp t/m 21 jaar. Bij aan­mel­din­gen voor jeug­di­gen onder 12 jaar, zullen we met elkaar afstem­men voor zorg op maat.), die vast­lo­pen wegens gedrags­pro­ble­men en/of psy­chi­a­tri­sche problematiek.

Tra­jec­ten

Voor wie

Kick­bok­sen

Contact

Inspire & Motivate

Inspire & Moti­va­te biedt in diverse gemeen­ten ambu­lant jeugd- en gezins­hulp aan.
Wij bieden gecon­trac­teerd zorg in de vol­gen­de regio’s: Alkmaar, Heiloo, Bergen, Heer­hugo­waard, Cas­tri­cum, Uit­geest en Langedijk.

Heb je een lange geschie­de­nis van hulp­ver­le­ning? Heb je van alles gepro­beerd, maar heb je het gevoel dat je er nog niet bent? Behoef­te hebt om beter begre­pen te worden? Ieder mens is uniek en coa­ching is ont­zet­tend per­soon­lijk. De één komt een heel eind met het regu­lie­re aanbod, de ander heeft een andere aanpak nodig.

Als Inspire and Moti­va­te zijn wij op zoek gegaan naar een ant­woord op de stij­gen­de pro­ble­men bij jon­ge­ren zoals gedrags- en psy­cho­lo­gi­sche pro­ble­men en obe­si­tas. Deze pro­ble­men hangen vaak samen met een levens­stijl die niet helpend is, daarom werken we samen met de jon­ge­ren aan een gezonde leef­stijl door coa­ching, sport en the­ra­pie te com­bi­ne­ren in één programma.

Coa­ching, sport en therapie

Bij Inspire & Moti­va­te com­bi­ne­ren wij coa­ching, sport en the­ra­pie waarbij jij samen met je systeem cen­traal staat. Hierbij zetten we met elkaar in op ‘empo­wer­ment’. Door deze com­bi­na­tie, zul je merken dat je klach­ten afneemt, je sociaal gedrag ver­be­terd, maar ook je fysieke fitheid, gees­te­lij­ke welzijn en zelf­res­pect toe zal nemen.

Anderen kun je niet ver­an­de­ren, maar jij wel. En zodra jij posi­tief ver­an­dert, zal jouw omge­ving dat ook doen. Met dit pro­gram­ma hopen we jou te kunnen helpen met zelf­ver­trou­wen door het leven te gaan en ervan te genieten.

Maar dat doen we niet alleen. We hebben een mul­ti­dis­ci­pli­nair team van behan­de­la­ren, jon­ge­ren­coa­ches en een kick­boks­trai­ner klaar staan voor jou, en naast jou.

Wij vinden het belang­rijk dat onze coaches naast jou staan en je op deze manier kunnen inspi­re­ren om aan de slag te gaan. Onze coaches weten wat je mee­maakt, begrij­pen waar je tegen­aan loopt, gaan samen met jou op zoek naar wat jou kan helpen, zodat je weer kunt mee­draai­en in de maat­schap­pij. Dit bete­kent dat de coaches naar jou toe gaan. Je krijgt dus coa­ching in jouw eigen leef­om­ge­ving, daar waar je het echt nodig hebt.

Het coa­ching traject

Inspire & Moti­va­te is een inten­sie­ve ambu­lan­te coa­ching traject voor jon­ge­ren in de leef­tijd van 12 t/m 18 jaar (met ver­leng­de jeugd­hulp t/m 21 jaar. Bij aan­mel­din­gen voor jeug­di­gen onder 12 jaar, zullen we met elkaar afstem­men voor zorg op maat.), die vast­lo­pen wegens gedrags­pro­ble­men en/of psy­chi­a­tri­sche pro­ble­ma­tiek. De jon­ge­ren die door ons worden gecoacht hebben vaak te maken met (een com­bi­na­tie van) de vol­gen­de problematiek:

  • Jon­ge­ren met gedrags- en psy­chi­sche pro­ble­men (som­ber­heid, depres­sie, nega­tief zelf­beeld, niet accep­te­ren van gezag)
  • Jon­ge­ren die dreigen uit te vallen (school­ver­la­ters, voor­ko­men van uithuisplaatsingen)
  • Mul­ti­cul­tu­reel pro­ble­ma­tiek (jon­ge­ren die leven tussen twee culturen)
  • Ver­sla­vings­ge­voe­li­ge jon­ge­ren (alcohol, drugs, gaming)
  • Sys­teem­pro­ble­ma­tiek (ouder-kind relatieproblematiek)
  • Kin­de­ren van ouders met psy­chi­sche pro­ble­men en/of ver­sla­vings­pro­ble­ma­tiek (worden met een afkor­ting ook wel KOPP-kin­de­ren genoemd)
  • Jon­ge­ren met ouders in vechtscheiding

Aan de hand van onze behan­del­me­tho­de willen wij met jou een goede basis leggen, van waaruit je weer op je eigen benen kunt staan.
Onze coa­chingstra­jec­ten bestaan uit 1 op 1 coa­ching door een jon­ge­ren­coach, indi­vi­du­e­le trai­nin­gen gericht op emo­tie­re­gu­la­tie, ouder­be­ge­lei­ding, kick­bok­sen in een groep en andere sport­ac­ti­vi­tei­ten. Door coa­ching te com­bi­ne­ren met the­ra­pie en kick­bok­sen dagen wij je uit je eigen grenzen op te zoeken, doelen te stellen en hieraan te werken, en tot het uiter­ste te gaan.

Wij hebben gekozen voor kick­bok­sen als vast onder­deel, omdat hierin veel ele­men­ten schui­len die jou kunnen helpen om aan jezelf te werken. Het gaat hierbij om dis­ci­pli­ne, respect, door­zet­tings­ver­mo­gen, een gezonde levens­stijl, zelf­ver­trou­wen, je eigen grenzen leren en deze aan­ge­ven, en nog veel meer. Het is geen ver­eis­te om spor­tief te zijn, maar wel een ver­eis­te om bereid te zijn om aan jezelf te willen werken.

Weer­ga­ven: 3